• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.
     Blog Filtry

     enova365 Pakiet mobilności

     Zdjęcie dla posta enova365 Pakiet mobilności

     Zmiany w przepisach adresowane są do:

     • Firm transportowych oddelegowujących kierowców do pracy za
      granicą
     • Kierowców transportu drogowego

     Zmiany w przepisach dotyczą:

     • Definicji podróży służbowej
     • Zasady rozliczania wynagrodzenia kierowców
     • Obliczania składek na ubezpieczenie społeczne
     • Obliczania podstawy wymiaru podatku dochodowego
     • Innych zmian nie związanych bezpośrednio z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników - kierowców

     Podstawa prawna:

     Zgodnie z wejściem w życie 2.02.2022 r. Dyrektywy 2020/1057 (dyrektywa lex specialis) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczących delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 49) oraz ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw likwidujące podróż służbową jako formę, w której wykonywane są zadania służbowe kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, określając przy tym nowe zasady rozliczania ich wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

     W ramach dodatku:

     • Dajemy możliwość ewidencjonowania co miesiąc ilości diet kierowców lub wartości diet.
     • Dajemy możliwość naliczania wynagrodzeń kierowców z zastosowaniem przepisów ZUS oraz podatkowych dedykowanych dla pracowników delegowanych do pracy za granicę.

     Dodatkowo wykupując dodatek Soneta Czas pracy:

     • Istnieje możliwość zdefiniowania automatycznego zaczytywania danych do tabeli „Zestawienie diet – Pakiet mobilności”, takich jak: ilość diet za miesiąc, kraju oddelegowania, wartości diety.
     • Można zaczytywać dane z oprogramowaniem 4Trans producenta Inelo. Zakres integracji jest określony w dokumentacji do systemu.

     Pakiet mobilności z enova365 to:

     • Możliwość naliczenia wynagrodzenia kierowców oddelegowanych do pracy za granicę, liczonego od brutto do netto, z obniżeniem podstawy do ZUS i Urzędu Skarbowego, z uwzględnieniem ilości diet oraz państw wykonywania przejazdu.
     • Możliwość zdefiniowania płac minimalnych z zagranicy.
     • Dodatkowa tabela „Zestawienie diet – Pakiet mobilności”, w której odnotowujemy ilości diet lub wartość diet w miesiącu, kraj oddelegowania.
     • Zgodność z przepisami prawa, nad którą czuwa zespół ekspertów Soneta.
     • Dostarczanie funkcjonalności związanych z kolejnymi zmianami w przepisach bezpłatnie, w ramach pakietu aktualizacji*
      * zgodnie z warunkami gwarancji do systemu.

     Dodatek uwzględnia inny sposób obliczania składek ZUS oraz podatku dochodowego

     Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszana jest o równowartość diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą – przy czym w roku 2022 nie może być niższa od kwoty: 5 922 zł. Wolna od podatku dochodowego jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą. Jeżeli pracownik jest w jednej dobie w dwóchkrajach to, aby obliczyć kwotę diet przyjmujemy wysokość diety w kraju docelowym.

     Funkcjonalności związane z Pakietem mobilności są dostępne w ramach:

     1. dodatku enova365 Pracownicy Eksportowi, w którego skład wchodzą rozwiązania z Pakietu mobilności dla firm oddelegowujących pracowników do pracy za granicą oraz kierowców,
     2. dodatku enova365 Pakiet Mobilności (kierowcy) dla firm, które wysyłają tylko kierowców do pracy zagranicą.

     Obie wersje dodatku wymagają wersji złotej lub platynowej modułu enova365 Kadry Płace. Dzięki dedykowanym interfejsom oferowane funkcje są dostępne z poziomu wielu urządzeń. Sam zdecydujesz, na którym z nich chcesz pracować: komputerze, tablecie, czy smartfonie.

      

      

     Pozostaw komentarz

     Kategorie Bloga
     Archiwum blogu
     back to top