• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Lista szkoleń

     Szkolenie podstawowe z modułu Kadry i Płace jest dedykowane nowym pracownikom działu kadr w przedsiębiorstwach z każdego sektora. Założeniem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykonywania niezbędnych operacji w enova365. Uczestnicy zapoznają się z operacjami takimi jak zatrudnianie nowych pracowników, naliczanie płac, wprowadzanie czasu pracy, czy prace z deklaracjami PIT i ZUS. Po odbyciu szkolenia pracownik ma ugruntowaną wiedzę z obsługi programu enova365, co daje gwarancję szybkiego wdrożenia pracownika do wewnętrznych procesów firmy. Szkolenie odbywa się na wersji okienkowej - złotej programu. Realizowane jest poprzez aplikację MS Teams. Trwa około 6 godzin zegarowych.

     Szkolenie ma celu wdrożenie pracownika działu kadr w przygotowanie bazy Enova 365 do uruchomienia w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnik szkolenia dowie się w jaki sposób zarejestrować pracowników do programu, naliczyć wypłaty uwzględniając składki na PPK. Pokażemy jak rozliczyć na wypłacie podatek należny od składek oraz jak wykonać ewentualne korekty. Szkolenie odbywa się na wersji okienkowej - złotej programu

     Szkolenie rozszerzone z modułu Kadry i Płace jest dedykowane aktywnym użytkownikom systemu enova365. Do brania udziału w tym szkoleniu, wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, a także umiejętność płynnego poruszania się po systemie enova365. Szkolenie to przygotowuje Uczestników do wykonywania zaawansowanych operacji w module Kadry i Płace. Uczestnictwo w szkoleniu wprowadzi pracowników również w zmiany prawne, takie jak na przykład PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie odbywa się na wersji okienkowej - złotej programu. Realizowane jest poprzez aplikację MS Teams. Trwa około 6 godzin zegarowych.

     Szkolenie podstawowe z modułu Handel

     Kod szkoleniaHAN_PODST

     Szkolenie podstawowe z modułu handel przeznaczone jest dla początkujących pracowników działów handlowo-magazynowych w przedsiębiorstwach. Szkolenie przygotuje pracownika do wykonania niezbędnych operacji w enova365 w module Handel takich jak, wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych w dowolnej walucie, tworzenie kart towarowych usługowych i recepturowych, definiowanie cen tworzenie cenników oraz przecen, przechowywanie informacji o kontrahentach bankach i urzędach. Moduł działa ściśle z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami oraz z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT. Po szkoleniu pracownik posiada ugruntowaną wiedzę z obsługi programu enova365, co skutkuje znacznie szybszym rozpoczęciem efektywnej pracy z systemem przez pracownika.

     Szkolenie rozszerzone z modułu Handel jest skierowane aktywnym użytkownikom systemu enova365. Do brania udziału w szkoleniu rozszerzonym, wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, a także umiejętność płynnego poruszania się po systemie enova365. Szkolenie przygotowuje użytkowników modułu Handel do wykonywania zaawansowanych operacji w systemie enova365.

     Szkolenie podstawowe z modułu Księgowość jest skierowane nowym pracownikom działu księgowości w przedsiębiorstwach z każdego sektora. Szkolenie podstawowe przygotowuje nowych pracowników do niezbędnych operacji w enova365, w module Księgowość takich jak dodawania dokumentów, księgowania na kontach, tworzenie zestawień księgowych. Po szkoleniu pracownik posiada ugruntowaną wiedzę z obsługi programu enova365, co skutkuje znacznie szybszym rozpoczęciem efektywnej pracy z systemem przez nowo zatrudnionego pracownika.

     Szkolenie rozszerzone z modułu Księgowość jest skierowane aktywnym użytkownikom systemu enova365. Do brania udziału w szkoleniu rozszerzonym, wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, a także umiejętność płynnego poruszania się po systemie enova365. Założeniem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zaawansowanych operacji w module Księgowość.

     Szkolenie z modułu Workflow

     Kod szkoleniaWF_SZKOL

     Szkolenie dostarcza potrzebnej wiedzy do pełnego wykorzystania możliwości modułu Workflow w enova365. Moduł Workflow pozwala łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy w systemie za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy.

     Szkolenie podstawowe z modułu CRM

     Kod szkoleniaCRM_PODST

     Szkolenie podstawowe z modułu CRM przeznaczony jest dla początkujących użytkowników systemu enova365, pragnących poszerzyć swoją wiedzę o pełne podstawowe możliwości modułu CRM. enova365 CRM wykorzystywany jest do nawiązywania, zarządzania i podtrzymywania relacji z klientem. Wykorzystywany jest do kompleksowego zarządzania relacjami z klientami danego przedsiębiorstwa pomagający kreować, zarządzać oraz podtrzymywać relacje biznesowe. Z powodu swojej elastyczności oraz możliwości konfiguracji zgodnie z wymaganiami nawet najbardziej wymagającego Klienta. Budowa modułu CRM składa się z wielu elementów takich jak: zdarzenia, zadania, projekty, kampanię.

     Szkolenie rozszerzone z modułu CRM

     Kod szkoleniaCRM_ROZSZ

     Szkolenie rozszerzone z modułu CRM przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników modułu enova365 CRM chcących rozszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu przez zapoznanie się z dodatkowymi możliwościami tego modułu. Dodatkowymi możliwościami modułu CRM jest tworzenie zleceń serwisowych, planowania przeglądów urządzeń, wykorzystanie modułu Wypożyczalni, korzystanie z Pulpitu kontrahenta, korzystania z dodatku Soneta SMS-ing oraz możliwości poczty CRM.

     Szkolenie z modułu BI

     Kod szkoleniaBI_PODST

     Szkolenie dostarcza potrzebnej wiedzy do pełnego wykorzystania możliwości modułu Business Intelligence w enova365. Moduł BI dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365. Wbudowana baza modeli danych pozwala na wykonanie najważniejszych analiz dotyczących obszarów: Handlu, Kadr i Płac, Księgowości oraz CRM. Takie analizy mogą być dowolnie dostosowywane poprzez modyfikowanie wbudowanych modeli, a także poprzez tworzenie swoich własnych wskaźników, domen czy też raportów.

     Szkolenie z modułu Produkcja

     Kod szkoleniaPROD_SZKOL

     Szkolenie z modułu Produkcja dedykowane jest osobom, które nie miały styczności z modułem Produkcja w systemie enova365. Szkolenie przygotuje do podstawowej obsługi systemu jak również zaznajomi użytkownika z modułem Produkcja. Uczestnik ma możliwość poszerzenia lub zdobycia wiedzy z obszaru produkcji. Moduł ten umożliwia kontrolowanie procesów produkcyjnych i nadzorowanie kosztów wytworzenia w zintegrowanym systemie. Skierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystujących produkcję seryjną z zdefiniowaną technologią tworzenia wyrobów gotowych.

     Szkolenie z modułu Księga Inwentarzowa jest dedykowane dla pracowników działu księgowego w przedsiębiorstwach z każdego sektora, którzy jest odpowiedzialna za ewidencje środków trwałych, i chcą zapoznać się z sposobem działania modułu Księga Inwentarzowa w enova365. Szkolenie przygotowuje pracownika do wykonywania niezbędnych operacji w enova365, w module Księga Inwentarzowa takich jak, prowadzenia kartotek środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Po szkoleniu pracownik ma ugruntowaną wiedzę z obsługi programu oraz znajomość modułu Księgi Inwentarzowej.

     Moduł Pulpitów Pracowniczych jest narzędziem, które w znacznym stopniu ułatwia i odciąża pracowników działu kadr. Podstawową jego funkcjonalnością jest samoobsługa pracownicza w zakresie składania wniosków o nieobecności, podgląd danych finansowych (wypłat, pitów, pasków płacowych), danych kadrowych - w tym także limitów urlopów wypoczynkowych pozostałych do wykorzystania. Kierownicy mogą w każdej chwili zweryfikować obecności, bądź absencje podległych pracowników. Podgląd wykonywanych przez podległy zespół badań lekarskich i szkoleń BHP, pozwala przełożonemu kontrolować ważność danych kwalifikacji pracowniczych. Szkolenie trwa 2 godziny zegarowe, realizowane jest przez aplikacje MS Teams

     Szkolenie z modułu Projekty

     Kod szkoleniaPRO_PODST

     Szkolenie przygotowuje do pełnego korzystania z modułu Projekty w systemie enova365. Moduł ten daje możliwość planowania i zarządzaj realizacją projektu w wygodny sposób za pośrednictwem jednego narzędzia. Zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów. Dzięki integracji z innymi modułami takimi jak enova365 Kadry i Płace lub enova365 Handel system obejmuje dane z wielu obszarów. Zapewnia to płynny obieg procesów i dokumentów w obrębie projektu co pozwala na łączenie projektów w kampanie.

     back to top