• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Regulamin

     Regulamin serwisu „enova.edu.pl”

     Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu (w tym zakładania Konta), który znajduje się pod adresem https://enova.edu.pl (dalej jako: „Serwis”) oraz zasady prowadzenia Szkoleń, na które można się zapisać m.in. jako zalogowany użytkownik w Serwisie. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.

     § 1. Informacje ogólne

     1. Serwis prowadzony przez UNIT-SOFT sp. z o.o. z siedzibą 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8a, NIP: 6793094713, REGON: 122928800, KRS: 0000474271 zwany dalej jako („Usługodawca”).
     2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: 12 312 44 88 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: biuro@unit-soft.pl W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.
     3. Samo przeglądanie treści Serwisu, w tym wpisów Użytkowników, jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkownika i zakładania Konta. Możliwe jest także skorzystanie ze Szkoleń bez rejestracji w Serwisie.

     § 2. Definicje

     1. Regulamin - niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z usługi świadczonej drogą elektronicznej polegającej na rejestracji i korzystaniu z Konta w Serwisie a także usługi szkoleniowej. Regulamin wiąże Usługodawcę i Klienta, tj. strony umowy w przedmiocie korzystania z Serwisu i usługi szkoleniowej. W przypadku Użytkowników działających w imieniu Klienta, Klient zobowiązuje się zapewnić przestrzenie Regulaminu przez Użytkownika. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
     2. Usługodawca - podmiot określony w §1 ust. 1 powyżej;
     3. Użytkownik – pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w oparciu o Regulamin, będący stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: dotyczącą korzystania z Serwisu;; Użytkownikiem jest sam Klient lub dedykowany przez niego pracownik / współpracownik;
     4. Klient – strona umowy o korzystanie z usługi Szkoleniowej m.in. wskazana na fakturze za Szkolenie;
     5. Konsument – za konsumenta uważa się̨ osobę̨ fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą̨ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością ̨ gospodarczą lub zawodową.
     6. Szkolenie – usługa świadczona przez Usługodawcę w sposób tradycyjny lub online przy wykorzystaniu narzędzi Microsoft Teams lub innych udostępnionych przez Klienta;
     7. Konto – cześć Serwisu, za pośrednictwem której zarejestrowany Użytkownik może wprowadzać dane i zarządzać nimi a także brać udział w Programie;
     8. Uczestnik Szkolenia – sam Klient lub wskazana przez niego osoba.

     § 3. Tworzenie Konta i czynności techniczne składające się na procedurę zawierania umowy

     1. Użytkownik może korzystać z Serwisu, w tym przeglądać jego treści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej.
     2. Samo przeglądanie treści Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkownika i zakładania Konta.
     3. Aby korzystać z usług opisanych w § 4 poniżej, Użytkownik musi dokonać rejestracji w Serwisie i założyć Konto.
     4. Aby zarejestrować się w Serwisie należy utworzyć nazwę użytkownika, podać adres e-mai i utworzyć hasło Użytkownika. Określona w czasie rejestracji nazwa użytkownika identyfikuje użytkownika w Serwisie. Na Koncie Użytkownik będzie mógł określić dane, w ramach których będzie widoczny dla innych Użytkowników. Aby w pełni korzystać z Serwisu i dokończyć proces rejestracji Konta niezbędne jest potwierdzenie dysponowania kontem e-mail wskazanym w czasie rejestracji (w ciągu 7 dni od przesłania linku aktywacyjnego). W tym celu Użytkownik proszony będzie o zaznaczenie opcji „aktywuj” w przesłanej wiadomości e-mail z Serwisu. Po upływie w/w terminu link aktywacyjny wygasa a dane rejestracyjne ulegają usunięciu.
     5. W toku zakładania Konta Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której warunki określa niniejszy Regulamin.Do zawarcia umowy w oparciu o Regulamin dochodzi w momencie zaznaczenia linku aktywacyjnego, o czym mowa w ust. 4 powyż Po zawarciu umowy o świadczenie usługi Użytkownik zakładający Konto otrzyma wiadomość e-mail od Usługodawcy zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy. Jeżeli Użytkownik działa w imieniu innego podmiotu (np. wskazanego następnie na fakturze za usługę Szkoleniową) zobowiązany jest uzyskać wcześniej odpowiednie upoważnienie od Klienta do działania w tym zakresie w jego imieniu.
     6. Samo korzystanie z Konta jest bezpłatne. Natomiast usługi Szkoleniowe są płatne zgodnie z cennikiem wskazanym przy zamówieniu usługi (przed dodaniem do „koszyka”).
     1. Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail. Hasło do tego konta e-mail należy przechowywać w sposób bezpieczny.
     2. Z korzystaniem z Serwisu łączą się typowe ryzyka związane z korzystaniem z internetu. Należy w szczególności chronić dostępu do swojego Konta poprzez odpowiednio mocne hasło. Należy chronić także dostępu do skrzynki e-mail podanej na Koncie, ponieważ adres ten służy do identyfikacji właściciela Konta przez Usługodawcę i może być konieczny do odzyskania Konta.
     3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

     § 4. Korzystanie z Konta

     1. Korzystanie z Konta w Serwisie uzależnione jest od:
      • rejestracji Użytkownika w Serwisie i założenia Konta (pod adresem: enova.edu.pl); oraz
      • zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią §3 powyżej (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) co jest ostatnim elementem rejestracji Użytkownika; oraz
      • zalogowania do Konta (pod adresem: enova.edu.pl.
     2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest nieodpłatne. Utworzenie Konta umożliwia wykonywanie następujących czynności, dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników.
      • Moje konto;
      • Logi aktywności;
      • Wyloguj.
      • przeglądanie i modyfikowanie elementów samego Konta, na co składają się następujące elementy:
      • rejestracja na Szkolenie jako zalogowany Użytkownik.
      • Przywracanie hasła do Konta następuje w poprzez podanie adresu mailowego, który był wskazany w czasie Rejestracji. Na ten adres e-mail przesyłana jest wiadomość z linkiem do strony, na której można wygenerować nowe hasło.
      • Użytkownik powinien chronić hasło do Konta. Użytkownik nie powinien umożliwiać dostępu do Konta w Serwisie (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom. Informacje o sposobie tworzenia bezpiecznych haseł a także ich przechowywania można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

     https://techinfo.uodo.gov.pl/hasla-praktyczne-wskazowki-czy-naprawde-trzeba-zmienic-haslo-co-30-dni/

     1. Użytkownik powinien chronić hasło do skrzynki mailowej której adres został podany w czasie zakładania Konta, ponieważ Usługodawca będzie traktował ten adres jako środek komunikacji z Użytkownikiem (np. w przypadku incydentu dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych).
     2. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik na Koncie decyduje jakie chce otrzymywać powiadomienia.
     3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
      1. podawania nieprawdziwych danych osobowych;
      2. podawania i publikowania treści bezprawnych, nieprawdziwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, prawo autorskie i prawa pokrewne lub wykorzystania Serwisu w takich celach;
      3. wykorzystywania Serwisu do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
      4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek elementów Serwisu i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
      5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
     4. Usługodawca może usunąć wpisy naruszające ust. 8 powyżej.

     § 5. Szkolenia

     1. Ze Szkolenia można skorzystać jako zarejestrowany Użytkownik, ale także bez rejestracji i tworzenia Konta.
     2. Cena i termin szkolenia ustalane są w czasie rejestracji na Szkolenie, w tym także cena netto i brutto.
     3. Po wyborze odpowiedniego szkolenia, dodania go do koszyka i złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma – na podany adres e-mail – potwierdzenie zamówienia Szkolenia, z tym, że umowa w przedmiocie usługi Szkoleniowej zawarta jest pod warunkiem uiszczenia opłaty za Szkolenie.

      Opłata za szkolenie może być dokonana:
      - Za pośrednictwem serwisu PAYU
      - Przelew na wskazany Numer konta bankowego podczas zamówienia

      Po opłaceniu szkolenia usługodawca wystawia fakturę. W przypadku braku uiszczenia opłaty w w/w terminie zamówienie na Szkolenie wygasa. Przed wygaśnięciem zamówienia Usługodawca wysyła przypomnienie na podany adres e-mail, z informacją o konsekwencjach braku opłacenia faktury pro forma.
     4. Jeżeli Klientem chcącym skorzystać ze szkolenia jest Konsument a termin szkolenia przypada przed upływem 14 dni od momentu zamówienia Szkolenia, to warunkiem przeprowadzenia Szkolenia w tym terminie jest wyrażenie (drogą mailową) zgody na realizację Szkolenia przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienieod umowy. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli w następstwie wskazanej zgody przeprowadzono Szkolenie.

     § 6. Okres obowiązywania umowy i usuwanie Konta

     1. Umowa o korzystanie z Serwisu zawierana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę (usuwając konto w Serwisie) lub wysyłając takie oświadczenie drogą elektroniczna na adres biuro@unit-soft.pl. Usługodawca w ciągu 72h prześle mailowo potwierdzenie usunięcia Konta (na adres wskazany na Koncie).
     2. Usługodawca ma prawo zablokować Konto na czas 14 dni lub wypowiedzieć umowę (usunąć Konto Użytkownika), w trybie natychmiastowym w przypadkach wskazanych § 4 7 Regulaminu.
     3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę – z 30-dniowym terminem wypowiedzenia – w przypadku likwidacji Serwisu.
     4. Wypowiedzenie złożone przez Usługodawcę lub informacja o blokadzie Konta lub blokadzie konkretnej treści zamieszczonej przez Użytkownika zostanie przesłana na adres mailowy wskazany na Koncie.
     5. Usunięcie Konta oznacza utratę dostępu do materiałów udostępnionych na Koncie (bez utraty prawa dostępu do swoich danych zgodnie z postanowieniami RODO – zob. poniżej), ale nie wyłącza możliwości ponownego założenia Konta. Pomimo usunięcia Konta Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami (poza Serwisem) a także w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) – zob. polityka prywatności.

     § 7. Funkcjonalności i interoperacyjności ze sprzętem Użytkownika

     1. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
     2. zastosowania wybranej przeglądarki: Chrome (wersje 53+), Firefox (wersje 52+), Internet Explorer (wersje 9.0+).
     3. posiadania dostępu do sieci Internet;
     4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
     5. system operacyjny Microsoft Windows 7 lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.

     § 8. Odstąpienie od umowy

     1. Serwis skierowany jest do profesjonalistów, niemniej informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej korzystania z Serwisu a także w zakresie usługi Szkoleniowej, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi, chyba że wystąpi okoliczność wskazana w ust. 2 poniżej. By odstąpić od umowy Użytkownik powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Usługodawcę mailowo lub telefonicznie, lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (ust. 3 poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.
     2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość́ nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umówo świadczenie usług (np. Szkoleniowych), jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
     3. Wzór formularza odstąpienia od umowy (możesz go wykorzystać, ale nie musisz).

     (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

     Adresat: UNIT-SOFT Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a, 30-552 Kraków, adres poczty elektronicznej biuro@unit-soft.pl

     Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................

     Data zawarcia umowy: ...................

     Imię i nazwisko konsumenta ..................

     Adres konsumenta (w tym adres e-elektroniczny) .................

     Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

     Data ..........................

     § 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

     1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika:

     na piśmie na adres:

     mailowo na adres: biuro@unit-soft.pl

     1. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania, Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
     2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. Nie jest to jednak wymóg.
     3. Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego lub w ramach pozasądowych mechanizmu dochodzenia praw o czym mowa poniżej.
     4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
     5. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
     6. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
     7. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
     8. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
     9. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

     § 10. Postanowienia końcowe

     1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
     2. jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym zakresie,
     3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem,
     4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
     5. zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.
     1. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na trwałym nośniku (na adres e-mail wskazany na Koncie) z 30-dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość wypowiedzenia umowy, w tym poprzez usunięcie Konta.
     2. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zawartych już umów w przedmiocie Szkoleń.
     3. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
     4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021
     back to top